Home

Copyright  ©natuurtuin.eu  ©bijentuin.eu.   For information mail to: info@natuurtuin.eu

natuurvijver wildbloemenweide beplanting beheer
Home

De Keizersmantel is een opvallend grote vlinder die sinds 1980 is uitgestorven, echter in 2013 verschenen in mijn natuurtuin en enkele andere plekken. Dit is echter een uitzondering op de algemene trend (zie linksronder).

Een trotse Wilde Eendenmoeder met pulletjes in de natuurvijver.

De rupsen van de Sint-Jacobsvlinder op Sint-Jacobskruiskruid; de waardplant.

De Sint-Jacobsvlinder

De ijsvogel is een regelmatige gast van de natuurtuin vanwege de aanwezigheid van blauwwindes; een opvallende oppervlaktevis en derhalve goed zichtbaar voor de ‘King Fisher’.

Groene specht op zoek naar mieren. Een vrij schuwe vogel die zijn aanwezigheid verraadt door zijn kenmerkende roep

Zelfs de vos is een regelmatige bezoeker van de natuurtuin.

Een jong eekhoorntje blikt nieuwsgierig vanuit de hazelaar naar de fotograaf

Bij grotere natuurtuinen / -terreinen is natuurlijke begrazing mogelijk door Soay-schapen, een sterk ras dat sinds de Bronstijd onveranderd is gebleven. Scheren is niet nodig vanwege de natuurlijke rui. Dit levert weer nestmateriaal op voor vogels.

De Gevlekte Orchidee heeft zich spontaan gevestigd in de natuurtuin en trekt veel insecten.

De Koninginnepage is een exotisch ogende grote vlinder

Het landkaartje is weer een vrij algemene vlinder, hier nectar zuigend van de Blaasspirea (een struik met verschillende kleuren bast en stengel; (Engels=‘Nine-Bark’ Latijns=Physocarpus opulifolius).

DE NATUURTUIN

Haal de natuur in je tuin.

Met een diervriendelijke en natuuurrijke inrichting van de tuin genieten we zelf ook meer van de tuin. Alle natuurtuinen tesamen vormen vervolgens weer uitgebreide natuurgebieden als groene ‘stepping stones’.

Natuurlijke beplanting is een belangrijk onderdeel van de natuurtuin en natuurlijke vestiging van planten  kun je tevens beperkt toelaten. Zo is de spontane vestiging van de gevlekte orchidee in mijn natuurtuin daar een voorbeeld van. Maar ook de komst van de (uitgestorven gewaande) Keizersmantel (de vlinder linksboven in de banner), egel en ijsvogel zijn mooie voorbeelden van natuur in de tuin.


De natuurtuin is een verzamelnaam voor onder andere de Libellentuin, Insectentuin, Bijentuin, Vlindertuin, Vogeltuin en Heemtuin (inheemse beplanting).


Natuurwaarde van de beplanting en inrichting zijn belangrijke elementen. De belangrijkste algemene kenmerken zijn echter toepasbaar op de meeste thema’s en .. Alle dieren tellen mee (de foto’s op deze site zijn nagenoeg allemaal gemaakt in mijn natuurtuin.)                                                                           

DECENNIUM VAN DE BIODIVERSITEIT

2011-2020 Decennium van de Biodiversiteit

De achteruitgang van biodiversiteit is een wereldwijde zorg. Planten- en diersoorten sterven uit of worden met uitsterving bedreigd door menselijk handelen.

Lees meer over de Strategic Goals & Targets for 2020 op de site van CBD (Convention for Biological Diversity)

DE BASIS VAN DE BIJENTUIN

De basis van de bijentuin wordt gevormd door de volgende elementen:

  • Pollen- en nectarplanten. Vanaf Maart tot en met Oktober een continu aanbod van nectarplanten. In het voorjaar zullen bomen en struiken de voornaamste nectarbron zijn en in de zomer de wildbloemenweide. Zelfs met zachte winters is er nectaraanbod (pollen alleen indien broed aanwezig is). Er zijn grote verschillen tussen planten wat betreft nectaraanbod maar ook pollenaanbod. Een plant kan een royale nectarplant zijn en arm aan pollen of andersom, rijk aan pollen en rijk aan nectar (de ideale bijenplant) etc.
  • Water. Ook bijen hebben drinkgelegenheid nodig.
  • Een zonnige, open en beschutte tuin geeft de meeste nectarproductie
  • De Gifspuit is uit den boze. Nicotinoïden, wat nog steeds niet verboden is in de landbouw, is de DDT van de tegenwoordige tijd.


Bijen vormen een essentiëel onderdeel voor de voedselproductie vanwege bestuiving van gewassen


Met de natuurtuin leveren we bovendien zelf een bijdrage aan de biodiversiteit op onze planeet.

 In de paartijd klemt de pad zich aan alles vast; ook als je je hand in het water steekt


DE BASIS VAN DE NATUURTUIN

De basis van de natuurtuin wordt gevormd door de volgende elementen:


  • Water. Water vormt de ziel van de tuin. Het is van levensbelang voor veel dieren. Vogels moeten kunnen badderen en drinken. Amfibieen zijn afhankelijk van water voor de voortplanting. Belangrijk is de aanwezigheid van natuurlijke oevers.


  • Wildbloemenweide. Een wildbloemenweide heeft een hoge natuurwaarde. Het levert nectar voor vlinders en andere insecten, voedsel voor rupsen, mierennesten waar de groene specht op fourageert etc.


  • Gevarieerde Beplanting met gedurende het gehele groeiseizoen nectaraanbod. In eerste instantie zal dit inheems zijn omdat de lokale ecosystemen hierop functioneren. In tweede instantie kan dit prima aangevuld worden met uitheemse beplanting (bijvoorbeeld zuurbes (Berberis) als doornstruik waar vogeltjes graag in nestelen, die goed bessen produceert en leuk bloeit met veel nectar of bijvoorbeeld de Chinese honingboom die in het najaar bloeit wanneer er weinig andere planten bloeien).


  • Takkenwal, broeihoop. Door al het snoei- en maaiafval te verzamelen (bijvoorbeeld als erfafscheiding) creëer je ook weer nestgelegenheid voor allerlei dieren, overwinteringsplaats voor insecten, egels etc.


  • Natuurlijk evenwicht. De natuur regelt zichzelf. Bladvraat hoort erbij maar zal dan vaak beperkt blijven door de natuurlijke vijanden van de veroorzakers. De gifspuit is dus taboe.


  • Ruimte voor natuurlijke processen. Spontane vestiging van planten kan afhankelijk van de grootte van de natuurtuin of het natuurterrein meer of minder toegelaten worden.

Klein geaderd witje met waterjuffer op de Boerensering (Syringa vulgaris)

Luchtfoto van natuurtuin ‘de bijentuin’

Vleermuizen op insectenjacht in de natuurtuin

De hoofdvijver

Buckfast-bijen op inspectie